Infolinia:
+48 22 300 89 89

+48 882 200 100

Infolinia: +48 22 300 89 89     Kontakt w sprawach nagłych: +48 882 200 100

Bogate doświadczenie i ambicje zawodowe oraz szczere, ponadprzeciętne zaangażowanie w sprawy naszych klientów stanowią dla nas wartości najważniejsze.

Powrót do menu

Skutecznie wspieramy rozwiązywanie sporów korporacyjnych. Polegając na wieloletnim doświadczeniu umiemy trafnie ocenić sytuację i zaoferować najlepsze rozwiązanie. Fundamentem naszych działań jest szeroka analiza problemu, perspektywiczne myślenie, planowanie i due deiligence wnikliwej analizie sytuacji wyjściowej. 

Spory Korporacyjne

Kancelaria Prawna Harvard Lawyers posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia wszelkiego rodzaju sporów korporacyjnych. Stworzyliśmy ekspercki zespół, który składa się zarówno z prawników procesowych, jak również prawników posiadających wyspecjalizowaną wiedzę w zakresie prawa spółek i rynku kapitałowego, a także osób z interdyscyplinarnymi kompetencjami executive management. Połączenie to zapewnia obsługę na najwyższym poziomie, łącząc w sobie wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia postępowania zgodnie z oczekiwaniami Klienta i założonym przez niego celem. 

Wiemy, że każdy spór tego rodzaju wymaga indywidualnego podejścia uwzględniającego specyfikę danej spółki i relacji pomiędzy jej wspólnikami, akcjonariuszami, ale także szybkości działania i czynności prewencyjnych. W pełni zdajemy sobie sprawę, że spór zaczyna się znacznie wcześniej niż składany jest pozew. Potrafimy dążyć równolegle do korzystnego rozstrzygnięcia dla Klienta wykorzystując mechanizmy korporacyjne, jak i przygotowywać ewentualny proces sądowy.

Doradztwo w sporach korporacyjnych obejmuje w szczególności:

 • spory związane z zaskarżaniem uchwał podjętych na zgromadzeniach wspólników albo na walnych zgromadzeniach w spółkach kapitałowych – wynikające z powództw o uchylenie uchwał sprzecznych z umową spółki bądź dobrymi obyczajami i godzących w interesy spółki lub mających na celu pokrzywdzenie wspólnika albo akcjonariusza, jak również wynikające z powództw o stwierdzenie nieważności uchwał sprzecznych z ustawą
 • spory wynikające z umów pomiędzy wspólnikami albo akcjonariuszami – o roszczenia dotyczące relacji korporacyjnych, w szczególności związane z realizacją prawa pierwszeństwa lub prawa pierwokupu do nabycia udziałów albo akcji, opcji call, opcji put, tag along, drag along oraz analogicznych uprawnień związanych z prawami do nabycia udziałów albo akcji
 • spory o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki – wynikające z konfliktów pomiędzy wspólnikami spółki z o.o.
 • spory o roszczenia związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. – źródłem tych roszczeń są przepisy prawne regulujące odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. w przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna i jednocześnie nie został we właściwym czasie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki; mamy również doświadczenie w obronie członków zarządu przed odpowiedzialnością za długi spółki
 • spory o roszczenia przeciwko członkom organów spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem przez nich funkcji – dotyczące dochodzenia odszkodowania za działania sprzeczne z prawem lub postanowieniami umowy spółki albo statutu
 • spory korporacyjne o pozbawienie akcjonariusza prawa głosu – wynikające z niedopełnienia przez akcjonariusza obowiązków informacyjnych skutkujących utratą prawa głosu na walnym zgromadzeniu
 • spory pomiędzy wspólnikami, akcjonariuszami, członkami organów a spółką wynikające z naruszenia zakazu konkurencji – na ogół są to spory związane z dochodzeniem roszczeń o zapłatę zastrzeżonej kary umownej
 • spory o wycenę wartości akcji mniejszościowych akcjonariuszy poddanych procedurze squeezeout (przymusowego wykupu) – reprezentowanie spółek w związku z kwestionowaniem przez akcjonariuszy mniejszościowych dokonanej wyceny wartości ich akcji w ramach przymusowego wykupu akcji
 • spory wynikające z roszczeń wspólników albo akcjonariuszy za szkody wyrządzone spółce (actio pro socio) – o roszczenia odszkodowawcze na rzecz spółki dochodzone przez jej wspólników albo akcjonariuszy w przypadku niewytoczenia stosownego powództwa przez spółkę w terminie roku od ujawnienia czynu wyrządzającego spółce szkodę
 • spory korporacyjne pomiędzy wspólnikami spółek osobowych – wynikające z roszczeń związanych z realizacją uprawnień zawartych w umowach spółki

 

Wspieramy naszych klientów także na etapie przedprocesowym, zapewniając m.in.:

 • doradztwo prawne obejmujące strategię długoterminowej obrony przed próbami nadużywania praw korporacyjnych zarówno przez większościowego wspólnika albo akcjonariusza, jak i wspólników czy też akcjonariuszy mniejszościowych. Spór korporacyjny w spółce najczęściej przybiera bowiem postać długofalowego konfliktu, wymagającego systematycznego doradztwa prawnego w celu ochrony interesów jednej ze stron takiego konfliktu, a niekiedy interesów samej spółki.
 • doradztwo prawne wobec próby wrogiego przejęcia spółek publicznych, obejmujące nie tylko reaktywne środki obrony wobec próby konkretnego przejęcia spółki, ale również prewencyjne wprowadzenie odpowiednich zapisów do statutu w celu zabezpieczenia spółki przez ewentualnym przyszłym przejęciem, co jest szczególnie ważne przy wprowadzeniu akcji spółki do zorganizowanego obrotu.

 

Wiele z prowadzonych sporów korporacyjnych, w których doradzała Kancelaria Prawna Harvard Lawyers, udało się zakończyć ugodowo z uwzględnieniem celów Klienta i z zapewnieniem wsparcia negocjacyjnego.

Działem kieruje Radosław Klonowski, wspólnik zarządzający Kancelarii Prawnej Harvard Lawyers.

Prawo cywilne, rodzinne, spadki, majątki, zachowki, zasiedzenia, roszczenia odszkodowawcze, prawo bankowe, medyczne, farmaceutyczne, autorskie

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. W zasadzie regulacje prawa cywilnego dotyczą wszystkich dziedzin życia społecznego. 

Rosnące potrzeby związane z prawem odszkodowawczym, bankowym, medycznym i farmaceutycznym ukierunkowały u nas wyodrębnienie specjalistycznych usług i pomocy prawnej.

Obsługa prawna firm, przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego, w tym spółek Skarbu Państwa, postępowania arbitrażowe oraz sukcesje

Budowa i organizacja każdej firmy, w tym struktury korporacyjnej wymaga zarówno opracowania długookresowych strategii biznesowych, jak i doradztwa w zakresie rozwiązywania bieżących problemów prawnych. 

Kompleksowe z zakresu obsługi prawnej wymagają praktycznych rozwiązań i jasnych konkluzji.

Prawo karne, całodobowa pomoc prawna, obrona adwokacka, zatrzymania, przeszukania, aresztowania, zabójstwa, grupy zorganizowane 

Reprezentacja klientów w ramach postępowań karnych, karno-skarbowych ze szczególnym uwzględnieniem usług związanych z przestępstwami i wykroczeniami gospodarczymi jest naszą pasją, która umacnia skuteczną pomoc prawną i obronę naszych klientów. 

Procesy gospodarcze, spory korporacyjne, fuzje, przejęcie, przekształcenia, prawo międzynarodowe, przestępstwa gospodarcze i compliance

Zapewniamy najwyższej klasy obsługę prawną i praktyczne doradztwo zarówno powodom, jaki i pozwanym na każdym etapie postępowania. Doradztwo korporacyjne jest jedną z najważniejszych specjalizacji naszej Kancelarii i dotyczy wszystkich aspektów działalności przedsiębiorców. 

Główne pola naszej działalności

Przejdź do specjalizacji

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy jedną z najwyżej cenionych Kancelarii w zakresie prawa korporacyjnego, gospodarczego, karnego, cywilnego, jak i szerokich kompetencji, w tym również profilaktyki i rozwiązywania sporów skomplikowanych. Potwierdzają to liczne wyróżnienia i uznania w oczach naszych klientów różnych branż.

Kancelaria Prawna Harvard Lawyers to jedna z nielicznych kancelarii prawnych, która świadczy usługi prawne na terenie całej Polski, Europy i regionie Morza Bałtyckiego, a do tego oferuje swoim klientów całodobową pomoc prawną. Podejmiemy się prowadzenia każdej sprawy, stąd też nie zwlekaj z kontaktem z nami. Kancelaria Prawna Harvard Lawyers, to adwokat i radca prawny, którego potrzebuje Twoja sprawa. U nas nie ma spraw przegranych z góry. Kancelaria Klonowski posiada nieograniczony zasięg terytorialny - prowadzimy sprawy bez względu na na miejsce zdarzenia.

Infolinia: +48 882 200 100

Śledź nas w social media

tel. +48 22 300 89 89
kom. +48 882 200 100

Kontakt w sprawach nagłych
(zatrzymania, przeszukania, aresztowania)
SMS24 +48 608 500 100

Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa

HARVARD LAWYERS
Kancelaria Prawna 
Adwokatów, Radców Prawnych

Klonowski, Czaplewski i Wspólnicy S.K.A.